Støt nu

Anti-korruption

ADRA Danmark ønsker at bekæmpe korruption og fremme åbenhed og gennemsigtighed.

Korruption defineres af Transparency International Danmark som: "misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld". Dette er i overensstemmelse med Verdensbankens og OECD's definition, og ADRA Danmark udtrykker det i vores egen "Fraud and Wistle Blowing Policy": "Generelt har bedrageri eller korruption det formål at snyde en person eller en organisation for at man selv kan opnå en fordel, undgå en forpligtelse eller en årsag til tab."

Korruption dækker over: bedrageri, bestikkelse, forfalskning, afpresning, svindel, tyveri, fortielse af sandhed, underslæb, returkommission, smørelse, og nepotisme.

I ADRA Danmarks rapporter bruges udtrykket korruption derfor til at dække over både bestikkelse/smørelse og andre former for svindel (bedrageri og underslæb) med de midler, som ADRA Danmark forvalter.

Principper omkring ADRA Danmarks anti-korruptionspolitik

ADRA Danmark forebygger korruption:

 • Gennem åben dialog med medarbejdere, partnere og søsterorganisationer.
 • Ved at have de rigtige procedurer, kontrolmekanismer, interne evalueringer og ekstern revision.

 

Nul tolerance og opfordring til whistle blowing

ADRA Danmarks centrale retningslinjer for medarbejdere, ansatte og partnere formulerer klart nul tolerance overfor korruption eller misbrug af stillingen. Alle partnere underskriver en samarbejdsaftale, der indeholder en anti-korruptionsklausul. Indkøb over en vis størrelse er underlagt en streng indkøbspolitik.

Personalet har en klausul i deres ansættelseskontrakter, der pålægger dem at "råbe op", hvis de opdager uregelmæssigheder. ADRA Danmark's "whistle blowing politik" er kendt af personale og partnere og beskriver, hvordan medarbejderen skal reagere, hvis han eller hun opdager uregelmæssigheder.

Kontrolmekanismer

ADRA Danmark er godt rustet til at opdage og bremse mulig svindel ved en række kontrolforanstaltninger:

 • Alle interne forretningsgange, der involverer overførsler af penge, har kontrolfunktioner indlagt.
 • Vi opdaterer løbende vores interne revision, hvor der blandt andet ses på, om vi følger vore politikker og beskrevne forretningsgange.
 • Vi har ekstern revision af næsten alle projekter i Afrika af en anerkendt dansk revisor.
 • Vi har månedlig finansiel afrapportering og kvartalsvis monitorering af projekterne.
 • Vores personale besøger regelmæssigt projekter og partnere for at monitorere fremgang og procedurer
 • Eksterne evalueringsteams evaluerer jævnligt vort arbejde og ser på vore systemer.

 

Ved korruption eller mistanke om korruption

Vi har klare procedurer ved begrundet mistanke om korruption:

 • Vore partnere orienterer os straks ved begrundet mistanke om korruption.
 • Vi informerer normalt indenfor 48 timer den relevante donor (Udenrigsministeriet, EU, danske eller andre partnere).
 • Der iværksættes en undersøgelse og, afhængig af hvad der findes, en tilbundsgående revision.
 • Der træffes foranstaltninger i forhold til retningslinjer og procedurer for at standse og forhindre yderligere korruption. 

 

Yderligere skridt

Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken, tages en række yderligere skridt:

 • Er der tale om en af vore egne ansatte i Danmark, træffes der disciplinære foranstaltninger, og pengene kræves tilbagebetalt.
 • Er der tale om partnerorganisationer, kræves det, at partneren tager de fornødne forholdsregler for at stoppe, afdække og udbedre de forhold, som korruptionen har affødt, og pengene kræves tilbagebetalt.
 • Korruptionen politianmeldes, med mindre særlige forhold taler imod det. Der kan være overvejelser omkring sikkerhed, heldbred/liv, retssystemets effektivitet og omkostninger ved en retssag.
 • Den relevante donor, (Udenrigsministeriet, EU eller andre) får en samlet redegørelse for omfang, forløb og foranstaltninger. Desuden orienteres relevante søsterorganisationer.
 • Almindeligvis følger en offentliggørelse af sagen. Der kan være tilfælde, hvor ADRA Danmark ikke offentliggør svindel, f.eks. kan overvejelser omkring hensyn til vores medarbejderes eller partneres sikkerhed spille ind. Donor vil dog altid få direkte besked. 

Oversigt over løbende og afsluttede sager:

 

Sydsudan 2016: Interessekonflikt i forbindelse med indkøb i uddannelsesprojekt

I forbindelse med indkøb af ’dignity kits’ (hygiejnebind m.m.) til skolepiger i puberteten samt T-shirts gennemførte ADRA Sydsudan udbudsrunder, som tilsyneladende fulgte de gældende regler. De tilbud, der kom, blev vurderet af et udvalg, som gav en indstilling til en administrationskomité, der traf det endelige beslutning om hvilket firma, der skulle have ordren. Ejeren af det firma, der vandt udbudsrunden, viste sig imidlertid at være kæreste med en af ADRA Sydsudans medarbejdere, der både havde være medlem af vurderingsudvalget og af administrationskomitéen. Den pågældende medarbejder var tilsyneladende også medejer af firmaet. På intet tidspunkt i processen oplyste medarbejderen, at der var en interessekonflikt, hvilket skabte en situation, hvor hun fik mulighed for at påvirke de to udvalgs beslutninger.

Da personsammenfaldet blev opdaget i 2017 blev den pågældende medarbejder omgående opsagt. Efterfølgende har ADRA Sydsudan ændret deres procedurer i forbindelse med udbud, og vigtigheden af at undgå interessekonflikter er blevet indskærpet overfor alle organisationens medarbejdere. ADRA Danmark vil følge implementeringen af disse nye tiltag og om fornødent stramme de finansielle retningslinjer.

ADRA Danmark og ADRA Sydsudans ledelse undersøger i øjeblikket om og i hvilken udstrækning disse indkøb har medført et økonomisk tab for BRES-projektet.

 

Sudan 2013: Tyveri af checks

Efter at have haft mistanke til en lokalt ansat kasserer på ADRA Sudans kontor i Geneina, West Darfur i mere end to måneder, blev det bevist, at vedkommende den 11. november havde indløst en forsvunden check i en bank i Khartoum. Han blev dagen efter arresteret og har siden været fængslet. Han har tilbagebetalt en del af beløbet, mens hans familie nu søger at rejse den resterende del af det stjålne beløb.

Tyveriet blev anmeldt den 12. november og ADRA Sudan hentede og afleverede kassereren samme dag til politiet. ADRA Sudan afskedigede ham samtidig og har en sagfører til at føre sagen mod ham.

Umiddelbart efter besluttede ADRA Sudan at overføre SDG 134,330 fra administration til projektet, så projektet ikke længere var økonomisk involveret i tyveriet.

Samtidig iværksatte ADRA Sudan et meget stærkere internt kontrolsystem i hele organisationen, og tilførte de ramte projekter midler fra organisationens centrale budget. Sagen er således nu mellem ADRA Sudan som organisation og den anklagede kasserer, mens de ramte projekter ikke mister midler.

ADRA Sudans bestyrelse har også beordret stærkere kontrolsystemer fremover. Det er blevet indskærpet, at ADRA Sudan skal indrapportere sager til ADRA Danmark med det samme, hvis lignende sager sker i fremtiden. Sagens afslutning vil blive kommunikeret, men vedrører ikke yderligere ADRA Danmark.

Sydsudan 2012-2013: Borefirmaet ramt af onde ånder

I februar 2012 blev der indgået kontrakt med et entreprenørfirma om boring og installation af brønde i Mundri East. Der blev forudbetalt 50% til entreprenøren og arbejdet skulle være færdiggjort i april 2012.

ADRA blev bekendt med at borefirmaet lavede en boring, som ikke gav vand og under en anden boring blev udstyret ødelagt, hvilket de dog meldte ud til ADRA. Der gik lang tid, hvor der ikke blev boret, mens man ventede på reservedele. Da reservedelene endelig kom, valgte firmaet, i stedet for at færdiggøre borehullet, at flytte boreriggen til en anden lokation under en anden kontrakt for en anden klient. ADRA bad flere gange firmaet færdiggøre borehullet i Mundri East, da kontraktperioden var udløbet og projektet var ved at være slut. Til sidst stod det klart for ADRA, at firmaet ikke havde i sinde at vende tilbage, og man bad derfor om at forskudsbeløbet blev betalt tilbage.

Efter noget tid anlagde ADRA sag mod firmaet, som angav onde ånder som årsagen til borestoppet. ADRA er ikke bekendt med, at ånder er en del af den lokale overtro. Det har været svært at gennemføre retssagen, blandt andet på grund af manglende fremmøde af firmaet og dommeren. Processen er yderligere blevet forsinket, fordi regeringens vanddepartement har skulle undersøge sagen.

Sagen er nu afsluttet og Udenrigsministeriets rapport kan læses her: Sydsudan.pdf.

DR Congo 2013: Mistanke om uregelmæssig håndtering af tilskudsmidler, misbrug, svindel eller korruption.

Efter en orientering fra vores partner i DR Congo i Goma vedrørende mistanke om manipulation af midler og nepotisme af projektleder, har ADRA Congo iværksat en intern undersøgelse og afslutter samarbejdet med den pågældende medarbejder pr. 30 juni 2013.

Mistanken er opstået på baggrund af indberetninger fra ansatte, gennem interne procedurer til at forhindre korruption og via lokale rygter.

Opsigelsen af samarbejdet ved kontraktudløb den 30. juni er baseret på tre forhold:

1. At projektlederen, når han har været i felten med overnatninger, har fået en regning fra et hotel og dækket udgifter af projektet, men i virkeligheden overnattet privat. Dette er selvfølgelig ikke i orden, selv om en lignende aftale kunne være lavet for betaling til overnatning privat. Det fordækte skaber manglende tillid. Det drejer sig om 50 USD pr nat. Sagen undersøges videre for at afgøre, om anklagen holder vand og i så fald, hvor mange overnatninger der er tale om.

2. En yngre broder bruges konsekvent som konsulent, uden at der hentes tilbud eller priser fra andre konsulenter.

3. Der er rygter om brug af benzin fra projektbil til privat bils forbrug.

4. Interne procedurer afslørede et midlertidigt lån af projektmidlerne af den programansvarlige, som var blevet autoriseret af økonomiafdelingen. Pengene er betalt tilbage.

Sagen er afsluttet i maj 2014. Der er ikke fundet bevis for de tre første påstande, og pengene er anvendt til projektets formål.

Burundi 2010-2012: Leverandør gik konkurs

I 2010 gik en virksomhed i Burundi, der leverede materiale til ADRAs genhusningsprojekt, konkurs. Retten besluttede i marts 2010 at beslaglægge den konkursramte virksomheds effekter for at bortauktionere disse og dække flere kreditorers tab, herunder også ADRA's.

På trods af flere henvendelser fra ADRA, har retten ikke fastsat en dato for auktionen. ADRA har fået oplyst, at lokale kreditorer vil have førsteret til pengene fra auktionen, ligesom værdien af materialer ikke forventes at kunne dække ADRA's tab.

På denne baggrund betragter Udenrigsministeriet sagen som afsluttet med et tab på 85.000 kr.

Rwanda 2010: Mistanke om svindel med projektmidler

I forbindelse med den årlige revision i Rwanda gennemført af ADRAs danske revisor, blev der i forbindelse med gennemgang af deltagerlister fra et afholdt seminar sået tvivl om rigtigheden af underskrifterne, der også fungerer som bilag for udbetaling til dækning af diæter og transportudgifter. Revisoren mente, at underskrifterne så meget ens ud på trods af de forskellige navne, og der manglede de typiske fingeraftryk fra deltagere, der ikke kan skrive.

En undersøgelse blev igangsat af revisoren, og en skriftlig rapport blev afleveret til ADRA Danmark dateret den 26. marts 2010. Rapporten konkluderer, at der ikke var svindlet i projektet.

Sagen har samtidig givet anledning til følgende:

Procedurer i forbindelse med deltagerlister og kvitteringer forbedres og strammes op. ADRA Danmark har igen delt sin "Fraud and Whistle Blowing Policy" med den lokale partner og opmuntret denne til at indføre en whistle blowing-klausul i nye ansættelseskontrakter. ADRA Danmark anbefaler, at der sikres den nødvendige åbenhed om projekterne, så målgrupper, deltagere og andre interessenter er klar over, hvad de kan forvente gennem projektet, og at der samtidig oprettes en klageinstans, så deltagere i workshops og lignende får en mulighed for at klage, hvis det projektet stiller i udsigt ikke leveres.

Danida er orienteret og sagen anses for afsluttet.

Malawi 2009: Manglende sikkerhedsprocedurer

Under et barselsvikariat ansættes midlertidig en projektleder, som kendte til projektet. Derved kom både managementfunktionen og monitoreringsfunktionen til at ligge hos den samme person. Andre kontrolfunktioner gav dog signal om, at der var noget galt.

Administrationen i ADRA Malawi igangsatte øjeblikkelig en undersøgelse og en intern revision af projektet. Den afslørede, at to personer var involveret. Konfronteret med beviserne aflagde begge en skriftlig tilståelse. Fem aktivitetsrapporter var forfalskede, så de indeholdt aktiviteter, der ikke var gennemført, og der var begået svindel i tre økonomiske transaktioner til en værdi af ca. 24.000 kr. Sagen blev opdaget mindre end en måned efter, den var påbegyndt, og ADRA Malawi tog sig af den i henhold til retningslinjerne. Følgende er sket og besluttet:

En udvidet intern revision fulgt af en ekstern revision er igangsat. Den gav ikke anledning til yderligere. De to ansatte er sagt op. ADRA Malawi betaler det mistede beløb for at holde projektet skadesløst og har lavet en aftale om tilbagebetaling med de to implicerede. Der sørges for, at man fremover ikke tillader at arbejdspres fører til en forbigåelse af sikkerhedssystemer. Desuden nedsættes det enkelte personales rådighedsbeløb.

Danida er orienteret og sagen er afsluttet.