Oversigt over korruptionssager

Uganda 2023: Mistanke om forfalskede underskrifter og kvitteringer

ADRA Uganda underrettede i januar 2023 ADRA Danmark om mistanke om forfalskede underskrifter og kvitteringer i et af ADRA Ugandas feltkontorer, som implementerer et projekt støttet via midler fra Danida. Foreløbig er der kun tale om mistænkelige transaktioner.

En af projektmedarbejderne i feltkontoret har fremvist en kvittering for overnatning på UGX100.000 (DKK ~185,-). Ifølge det pågældende hotels ledelse er deres højeste takst for overnatning imidlertid kun UGX 65.000 (DKK ~120,-) pr. nat. Medarbejderen havde fået udbetalt et rejseforskud på i alt UGX1.200.000 (DKK ~2.223,-).

ADRA Uganda har fra samme feltkontor fået præsenteret regnskaber med underskrifter, som mistænkes at være forfalskede. Transaktioner med mistanke om forfalskede underskrifter beløber sig til i alt UGX1.776.000 (DKK ~ 3.289,-).

Foreløbig er ADRA Uganda i gang med at undersøge sagen nærmere og har engageret kontorets interne revisor samt indkøbs- og logistikchefen til opgaven. De forventes at færdiggøre undersøgelsen i løbet af en måneds tid.

Danida er orienteret om sagen.

 

Malawi 2020: Mistanke om finansielle og ledelsesmæssige uregelmæssigheder i ADRA Malawi

ADRA Danmarks projekter i Malawi har gennemgået årlige eksterne revisioner.  Disse har ikke givet anledning til bekymringer om uregelmæssigheder.  I forbindelse med et eksternt ’review’ af ADRA Malawis finansielle styringssystemer i november/ december 2019 blev der imidlertid sat spørgsmålstegn ved en økonomisk transaktion i forbindelse med købet af en bygning i Lilongwe i slutningen af ​​2017. Det så ud til, at købet fandt sted uden tilvejebringelse af passende tilbud og bestyrelsesgodkendelser. Desuden blev der ved ’reviewet’ fundet indikationer på dårlig ledelse, utilfredsstillende håndtering af HR-procedurer og nepotisme.

ADRA Danmark igangsatte en grundig undersøgelse af sagen (korruptionsrevision, Forensic Audit) i samarbejde med ADRA Sverige, ADRA Australien og det regionale ADRA Afrika kontor.

Med hensyn til indkøbet af kontorbygningen har revisionen ikke fundet, at der er foregået misbrug af midler. Købet blev finansieret af ADRA Malawis administrationskonto og har således ikke involveret danske midler.  Revision fandt imidlertid, at korrekte indkøbsprocedurer ikke var blevet fulgt, og at ’value for money’ måske ikke var optimeret ved købet.

Desværre var konklusionerne i Forensic Audit belastende på andre områder og bekræftede alvorlige ledelsesproblemer, mistanke om nepotisme, dokumentforfalskning og tvivlsom dokumentation for et udsnit af udgifter. Imidlertid var der ikke tale om de store pengebeløb i ADRA Danmarks projekter.

Efter grundig gennemgang af alle bilag, der knyttede sig til de fremhævede udgifter, er det imidlertid blevet vurderet, at alle omkostninger kunne underbygges af bilag i henhold til gældende dokumentationskrav og retningslinjer.

Undersøgelsen har ikke kunnet sandsynliggøre, at der har været tale om økonomiske tab af midler i de ADRA Danmark støttede projekter (finansieret af hhv. Danida og Danmarks Indsamling).  ADRA Danmarks redegørelse og håndtering af sagen er efterfølgende blevet accepteret af donorerne, og sagen er lukket.

Imidlertid har ADRA Danmark (samt ADRA Australien og ADRA Sverige) i forbindelse med sagen opsagt partnerskabet med ADRA Malawi med begrundelse i dårlig ledelse – både på management og bestyrelsesniveau. ADRA Malawis bestyrelse har gennem forløbet ikke været tilstrækkelig samarbejdsvillig og har reageret alt for sent. Vores tillid har derfor lidt for stor skade til, at samarbejdet kunne fortsætte.

Sagen er nu afsluttet, og Udenrigsministeriets rapport kan læses her: Malawi 

Sydsudan 2016: Interessekonflikt i forbindelse med indkøb i uddannelsesprojekt

I forbindelse med indkøb af ’dignity kits’ (hygiejnebind m.m.) til skolepiger i puberteten samt T-shirts gennemførte ADRA Sydsudan udbudsrunder, som tilsyneladende fulgte de gældende regler. De tilbud, der kom, blev vurderet af et udvalg, som gav en indstilling til en administrationskomité, der traf det endelige beslutning om hvilket firma, der skulle have ordren. Ejeren af det firma, der vandt udbudsrunden, viste sig imidlertid at være kæreste med en af ADRA Sydsudans medarbejdere, der både havde være medlem af vurderingsudvalget og af administrationskomitéen. Den pågældende medarbejder var tilsyneladende også medejer af firmaet. På intet tidspunkt i processen oplyste medarbejderen, at der var en interessekonflikt, hvilket skabte en situation, hvor hun fik mulighed for at påvirke de to udvalgs beslutninger.

Da personsammenfaldet blev opdaget i 2017 blev den pågældende medarbejder omgående opsagt. Efterfølgende har ADRA Sydsudan ændret deres procedurer i forbindelse med udbud, og vigtigheden af at undgå interessekonflikter er blevet indskærpet overfor alle organisationens medarbejdere. ADRA Danmark vil følge implementeringen af disse nye tiltag og om fornødent stramme de finansielle retningslinjer.

ADRA Danmark og ADRA Sydsudans ledelse undersøger, om og i hvilken udstrækning disse indkøb har medført et økonomisk tab for BRES-projektet.

ADRA Danmark har sammen med ADRA Sydsudans ledelse gennemgået og analyseret udbudsmaterialet og de forskellige tilbud. Analysen viser, at sammenhængen mellem kvalitet, pris, evne til at levere i mængde og til den forventede dato i det valgte tilbud ikke på nogen måde virker påfaldende eller har fordyret indkøbet og dermed påført projektet en merudgift. Det kan dog ikke udelukkes, at medarbejderens kendskab til udbudsrunden og de indkomne tilbud har gjort det muligt for tilbudsgiveren at gøre tilbuddet favorabelt til ugunst for de øvrige udbydere, hvilket er yderligere en begrundelse for opstramning af procedurerne. Danida har været informeret gennem forløbet og har accepteret ADRA’s håndtering af sagen.

Sudan 2013: Tyveri af checks

Efter at have haft mistanke til en lokalt ansat kasserer på ADRA Sudans kontor i Geneina, West Darfur i mere end to måneder, blev det bevist, at vedkommende den 11. november havde indløst en forsvunden check i en bank i Khartoum. Han blev dagen efter arresteret og har siden været fængslet. Han har tilbagebetalt en del af beløbet, mens hans familie nu søger at rejse den resterende del af det stjålne beløb.

Tyveriet blev anmeldt den 12. november og ADRA Sudan hentede og afleverede kassereren samme dag til politiet. ADRA Sudan afskedigede ham samtidig og har en sagfører til at føre sagen mod ham.

Umiddelbart efter besluttede ADRA Sudan at overføre SDG 134,330 fra administration til projektet, så projektet ikke længere var økonomisk involveret i tyveriet.

Samtidig iværksatte ADRA Sudan et meget stærkere internt kontrolsystem i hele organisationen, og tilførte de ramte projekter midler fra organisationens centrale budget. Sagen er således nu mellem ADRA Sudan som organisation og den anklagede kasserer, mens de ramte projekter ikke mister midler.

ADRA Sudans bestyrelse har også beordret stærkere kontrolsystemer fremover. Det er blevet indskærpet, at ADRA Sudan skal indrapportere sager til ADRA Danmark med det samme, hvis lignende sager sker i fremtiden.

Sydsudan 2012-2013: Borefirmaet ramt af onde ånder

I februar 2012 blev der indgået kontrakt med et entreprenørfirma om boring og installation af brønde i Mundri East. Der blev forudbetalt 50% til entreprenøren og arbejdet skulle være færdiggjort i april 2012.

ADRA blev bekendt med at borefirmaet lavede en boring, som ikke gav vand og under en anden boring blev udstyret ødelagt, hvilket de dog meldte ud til ADRA. Der gik lang tid, hvor der ikke blev boret, mens man ventede på reservedele. Da reservedelene endelig kom, valgte firmaet, i stedet for at færdiggøre borehullet, at flytte boreriggen til en anden lokation under en anden kontrakt for en anden klient. ADRA bad flere gange firmaet færdiggøre borehullet i Mundri East, da kontraktperioden var udløbet og projektet var ved at være slut. Til sidst stod det klart for ADRA, at firmaet ikke havde i sinde at vende tilbage, og man bad derfor om at forskudsbeløbet blev betalt tilbage.

Efter noget tid anlagde ADRA sag mod firmaet, som angav onde ånder som årsagen til borestoppet. ADRA er ikke bekendt med, at ånder er en del af den lokale overtro. Det har været svært at gennemføre retssagen, blandt andet på grund af manglende fremmøde af firmaet og dommeren. Processen er yderligere blevet forsinket, fordi regeringens vanddepartement har skulle undersøge sagen.

Sagen er nu afsluttet, og Udenrigsministeriets rapport kan læses her: Sydsudan

DR Congo 2013: Mistanke om uregelmæssig håndtering af tilskudsmidler, misbrug, svindel eller korruption.

Efter en orientering fra vores partner i DR Congo i Goma vedrørende mistanke om manipulation af midler og nepotisme af projektleder, har ADRA Congo iværksat en intern undersøgelse og afslutter samarbejdet med den pågældende medarbejder pr. 30 juni 2013.

Mistanken er opstået på baggrund af indberetninger fra ansatte, gennem interne procedurer til at forhindre korruption og via lokale rygter.

Opsigelsen af samarbejdet ved kontraktudløb den 30. juni er baseret på tre forhold:

  1. At projektlederen, når han har været i felten med overnatninger, har fået en regning fra et hotel og dækket udgifter af projektet, men i virkeligheden overnattet privat. Dette er selvfølgelig ikke i orden, selv om en lignende aftale kunne være lavet for betaling til overnatning privat. Det fordækte skaber manglende tillid. Det drejer sig om 50 USD pr nat. Sagen undersøges videre for at afgøre, om anklagen holder vand og i så fald, hvor mange overnatninger der er tale om.
  2. En yngre broder bruges konsekvent som konsulent, uden at der hentes tilbud eller priser fra andre konsulenter.
  3. Der er rygter om brug af benzin fra projektbil til privat bils forbrug.
  4. Interne procedurer afslørede et midlertidigt lån af projektmidlerne af den programansvarlige, som var blevet autoriseret af økonomiafdelingen. Pengene er betalt tilbage.

Sagen er afsluttet i maj 2014. Der er ikke fundet bevis for de tre første påstande, og pengene er anvendt til projektets formål.

Burundi 2010-2012: Leverandør gik konkurs

I 2010 gik en virksomhed i Burundi, der leverede materiale til ADRAs genhusningsprojekt, konkurs. Retten besluttede i marts 2010 at beslaglægge den konkursramte virksomheds effekter for at bortauktionere disse og dække flere kreditorers tab, herunder også ADRA’s.

På trods af flere henvendelser fra ADRA, har retten ikke fastsat en dato for auktionen. ADRA har fået oplyst, at lokale kreditorer vil have førsteret til pengene fra auktionen, ligesom værdien af materialer ikke forventes at kunne dække ADRA’s tab.

På denne baggrund betragter Udenrigsministeriet sagen som afsluttet med et tab på 85.000 kr.

Rwanda 2010: Mistanke om svindel med projektmidler

I forbindelse med den årlige revision i Rwanda gennemført af ADRAs danske revisor, blev der i forbindelse med gennemgang af deltagerlister fra et afholdt seminar sået tvivl om rigtigheden af underskrifterne, der også fungerer som bilag for udbetaling til dækning af diæter og transportudgifter. Revisoren mente, at underskrifterne så meget ens ud på trods af de forskellige navne, og der manglede de typiske fingeraftryk fra deltagere, der ikke kan skrive.

En undersøgelse blev igangsat af revisoren, og en skriftlig rapport blev afleveret til ADRA Danmark dateret den 26. marts 2010. Rapporten konkluderer, at der ikke var svindlet i projektet.

Sagen har samtidig givet anledning til følgende:

Procedurer i forbindelse med deltagerlister og kvitteringer forbedres og strammes op. ADRA Danmark har igen delt sin “Fraud and Whistle Blowing Policy” med den lokale partner og opmuntret denne til at indføre en whistle blowing-klausul i nye ansættelseskontrakter. ADRA Danmark anbefaler, at der sikres den nødvendige åbenhed om projekterne, så målgrupper, deltagere og andre interessenter er klar over, hvad de kan forvente gennem projektet, og at der samtidig oprettes en klageinstans, så deltagere i workshops og lignende får en mulighed for at klage, hvis det projektet stiller i udsigt ikke leveres.

Danida er orienteret, og sagen anses for afsluttet.

Malawi 2009: Manglende sikkerhedsprocedurer

Under et barselsvikariat ansættes midlertidig en projektleder, som kendte til projektet. Derved kom både managementfunktionen og monitoreringsfunktionen til at ligge hos den samme person. Andre kontrolfunktioner gav dog signal om, at der var noget galt.

Administrationen i ADRA Malawi igangsatte øjeblikkelig en undersøgelse og en intern revision af projektet. Den afslørede, at to personer var involveret. Konfronteret med beviserne aflagde begge en skriftlig tilståelse. Fem aktivitetsrapporter var forfalskede, så de indeholdt aktiviteter, der ikke var gennemført, og der var begået svindel i tre økonomiske transaktioner til en værdi af ca. 24.000 kr. Sagen blev opdaget mindre end en måned efter, den var påbegyndt, og ADRA Malawi tog sig af den i henhold til retningslinjerne. Følgende er sket og besluttet:

En udvidet intern revision fulgt af en ekstern revision er igangsat. Den gav ikke anledning til yderligere. De to ansatte er sagt op. ADRA Malawi betaler det mistede beløb for at holde projektet skadesløst og har lavet en aftale om tilbagebetaling med de to implicerede. Der sørges for, at man fremover ikke tillader at arbejdspres fører til en forbigåelse af sikkerhedssystemer. Desuden nedsættes det enkelte personales rådighedsbeløb.

Danida er orienteret, og sagen er afsluttet.

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: