Anti-korruption

ADRA Danmark ønsker at bekæmpe korruption og fremme åbenhed og gennemsigtighed

Læs ADRA Denmark’s Anti-Corruption Policy

Læs ADRA Denmark’s Whistleblowing Policy

Korruption defineres af Transparency International Danmark som: “misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld”. Dette er i overensstemmelse med Verdensbankens og OECD’s definition, og ADRA Danmark udtrykker det i vores egen “Fraud and Wistle Blowing Policy”: “Generelt har bedrageri eller korruption det formål at snyde en person eller en organisation for at man selv kan opnå en fordel, undgå en forpligtelse eller en årsag til tab.”

Korruption dækker over: bedrageri, bestikkelse, forfalskning, afpresning, svindel, tyveri, fortielse af sandhed, underslæb, returkommission, smørelse, og nepotisme.

I ADRA Danmarks rapporter bruges udtrykket korruption derfor til at dække over både bestikkelse/smørelse og andre former for svindel (bedrageri og underslæb) med de midler, som ADRA Danmark forvalter.

Principper omkring ADRA Danmarks anti-korruptionspolitik

ADRA Danmark forebygger korruption:

 • Gennem åben dialog med medarbejdere, partnere og søsterorganisationer.
 • Ved at have de rigtige procedurer, kontrolmekanismer, interne evalueringer og ekstern revision.

Nul tolerance og opfordring til whistle blowing

ADRA Danmarks centrale retningslinjer for medarbejdere, ansatte og partnere formulerer klart nul tolerance overfor korruption eller misbrug af stillingen. Alle partnere underskriver en samarbejdsaftale, der indeholder en anti-korruptionsklausul. Indkøb over en vis størrelse er underlagt en streng indkøbspolitik.

Personalet har en klausul i deres ansættelseskontrakter, der pålægger dem at “råbe op”, hvis de opdager uregelmæssigheder. ADRA Danmark’s “whistle blowing politik” er kendt af personale og partnere og beskriver, hvordan medarbejderen skal reagere, hvis han eller hun opdager uregelmæssigheder.

Kontrolmekanismer

ADRA Danmark er godt rustet til at opdage og bremse mulig svindel ved en række kontrolforanstaltninger:

 • Alle interne forretningsgange, der involverer overførsler af penge, har kontrolfunktioner indlagt.
 • Vi opdaterer løbende vores interne revision, hvor der blandt andet ses på, om vi følger vore politikker og beskrevne forretningsgange.
 • Vi har ekstern revision af næsten alle projekter i Afrika af en anerkendt dansk revisor.
 • Vi har månedlig finansiel afrapportering og kvartalsvis monitorering af projekterne.
 • Vores personale besøger regelmæssigt projekter og partnere for at monitorere fremgang og procedurer
 • Eksterne evalueringsteams evaluerer jævnligt vort arbejde og ser på vore systemer.

Ved korruption eller mistanke om korruption

Vi har klare procedurer ved begrundet mistanke om korruption:

 • Vore partnere orienterer os straks ved begrundet mistanke om korruption.
 • Vi informerer normalt indenfor 48 timer den relevante donor (Udenrigsministeriet, EU, danske eller andre partnere).
 • Der iværksættes en undersøgelse og, afhængig af hvad der findes, en tilbundsgående revision.
 • Der træffes foranstaltninger i forhold til retningslinjer og procedurer for at standse og forhindre yderligere korruption.

Yderligere skridt

Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken, tages en række yderligere skridt:

 • Er der tale om en af vore egne ansatte i Danmark, træffes der disciplinære foranstaltninger, og pengene kræves tilbagebetalt.
 • Er der tale om partnerorganisationer, kræves det, at partneren tager de fornødne forholdsregler for at stoppe, afdække og udbedre de forhold, som korruptionen har affødt, og pengene kræves tilbagebetalt.
 • Korruptionen politianmeldes, med mindre særlige forhold taler imod det. Der kan være overvejelser omkring sikkerhed, heldbred/liv, retssystemets effektivitet og omkostninger ved en retssag.
 • Den relevante donor, (Udenrigsministeriet, EU eller andre) får en samlet redegørelse for omfang, forløb og foranstaltninger. Desuden orienteres relevante søsterorganisationer.
 • Almindeligvis følger en offentliggørelse af sagen. Der kan være tilfælde, hvor ADRA Danmark ikke offentliggør svindel, f.eks. kan overvejelser omkring hensyn til vores medarbejderes eller partneres sikkerhed spille ind. Donor vil dog altid få direkte besked.

Se en oversigt over løbende og afsluttede korruptionssager

X

Din browser er forældet!

Du benytter en forældet browser og vil ikke få den optimale oplevelse på siden.

Overvej at hente en af følgende browsere: